Pravidla ochrany osobních údajů

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. „Essence ” Sp. z o.o. - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest “ESSENCE” Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Bielawskiej 36d/43, 05-520 Konstancin-Jeziorna, REGON:015499960, NIP:1230994163 (dalej jako Essence)


2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z nami:
• listownie na adres: Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn,
• mailowo na adres: ido@essence.info.pl
• telefonicznie pod numerem: 22 393 10 79.


3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
• wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem, który wskazali Państwo jako osobę kontaktową .Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ESSENCE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość wykonywania Umowy;
• tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrze Administratora;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• spełnienia ciążących na ESSENCE obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych nałożonych na ESSENCE (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem Administratora niezbędne.


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
• świadczące usługi:
o z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
o informatyczne i nowych technologii,
o obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
o płatnicze,
o księgowo - finansowe,
o audytorskie i kontrolne,
o prawne i windykacyjne;
o podwykonawstwa w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora.


6. ESSENCE będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:
• wykonania Umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy lub wcześniejszego otrzymania od naszego kontrahenta informacji, że nie jest już Pani/Pan jego osobą kontaktową;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględniania sprzeciwu wniesionego przez Państwa lub naszego kontrahenta;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ESSENCE - do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.


7. Na podstawie RODO mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z ESSENCE przy użyciu danych wskazanych powyżej.


8. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.


9. Na podstawie RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wycofać zgodę na ich przetwarzanie. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z ESSENCE – przy użyciu danych wskazanych powyżej.


Pliki Cookies:


1. Witryna www.essence.info.pl używa cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


2. Na naszej witrynie wykorzystujemy tylko niezbędne pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony.


3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.


4. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


Z wyrazami szacunku, „ESSENCE” Sp. z o.o.

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Certifikáty kvality

Objednat vzorky

Kontaktujte nás

Essence Sp. z o.o.

ul. Bielawska 36d/43

05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP: 123-09-94-163

Tel./Fax: +48 22 737 33 66
Tel. kom: +48 606 318 290

tomasz.rozy@essence.info.pl